biuro@edukatortarnow.pl
tarnow@edukator.net
+48 14 692 67 94
+48 690 022 427

Operator równiarki – wszystkie – klasa I

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z późniejszymi zmianami.( Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r.)

Czas trwania

…….. godziny

Cel kursu

Celem szkolenia jest przygotowanie kursanta do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego i teoretycznego kursant uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu operatora równiarek - klasa I

Kwalifikacje operatora równiarki – wszystkie - klasa I - upoważniają do obsługi wszystkich równiarek bez ograniczenia co do o mocy silnika spalinowego równiarki

Cele kształcenia.

Celem kształcenia jest przygotowanie kursanta do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wykonywania zawodu operatora równiarki - klasy I

Kadra wykładowców i instruktorów zajęć praktycznych

Wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne na kursach operatorów maszyn do robót ziemnych w danej specjalności, posiadają akredytację IMBiGS do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie i odpowiednie wykształcenie oraz wiedzę z zakresu zagadnień wymaganych programem nauczania.

Instruktorzy prowadzący zajęcia praktyczne na kursach operatorów maszyn do robót ziemnych w danej specjalności, posiadają akredytację IMBiGS do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia na maszynę danej specjalności, doświadczenie w pracy daną maszyną oraz wiedzę z zakresu zagadnień wymaganych programem nauczania.

Minimalne warunki przyjęcia szkolenie

  • wiek: 18 lat,
  • wykształcenie: podstawowe
  • badanie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania zawodu operatora równiarki – wszystkie – klasa I
WRÓĆ DO KURSÓW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Ad360.