biuro@edukatortarnow.pl
tarnow@edukator.net
+48 14 692 67 94
+48 690 022 427

Kurs konserwator Urządzeń Transportu Bliskiego

Kursy konserwacji urządzeń transportu bliskiego prowadzone są zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (z późniejszymi zmianami (Rozp. MGPiPS z dnia 20 lutego 2003 r), Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Czas trwania

ustalony indywidualnie

Specjalności szkoleń

- Konserwator urządzeń transportu bliskiego – w kategorii WJ – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, w tym specjalizowane ze zmiennym wysięgiem lub operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem („wózki widłowe”)

- Konserwator urządzeń transportu bliskiego – w kategorii P – podesty ruchome przejezdne („zwyżki”)

- Konserwator urządzeń transportu bliskiego – w kategorii Ż – żurawie przeładunkowe (przenośne) („HDS-y”)

- Konserwator urządzeń transportu bliskiego – w kategorii DZ – dźwigniki montowane na pojeździe („hakowce”)

Cel kursu

Celem szkolenia jest przygotowanie kursanta do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu konserwatora urządzeń transportu bliskiego w danej specjalności.

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie kursanta do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz przepisów związanych z dozorem technicznym wykonywania zawodu konserwatora urządzeń transportu bliskiego.

Kadra wykładowców i instruktorów zajęć praktycznych

Wykładowcy i instruktorzy prowadzący zajęcia teoretyczne na kursach konserwatorów urządzeń transportu bliskiego w danej specjalności posiadają uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie i odpowiednie wykształcenie i wiedzę z zakresu zagadnień wymaganych programem nauczania oraz uprawnienia w zakresie konserwacji UTB danej specjalności.

Minimalne warunki przyjęcia szkolenie

  • wiek: 18 lat,
  • wykształcenie: średnie techniczne (technik mechanik, elektryk itp.), doświadczenie przy obsłudze i konserwacji w danej specjalności
  • badanie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania zawodu konserwatora UTB
WRÓĆ DO KURSÓW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Ad360.